مطلوب مسئول تسويق ـ مندوبين تجزئه ـ موظفين و موظفات ـ موظفين مخازن ـ سائقين ـ مهندس ميكانيكا ـ مشرف امن في مصر يناير 2013

مسئول تسويق ـ مندوبين تجزئه ـ موظفين و موظفات ـ موظفين مخازن ـ سائقين ـ مهندس ميكانيكا ـ مشرف امن فاكس 46101379